Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanovy

 

 

 

 

 

 

 

           

 

STANOVY

„ FC Chelsea Olomouc z. s. “

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

    Název spolku je: ”FC Chelsea Olomouc  z. s. ” (dále jen ”spolek”);

   sídlem spolku je Heyrovského 12 12 , 779 00 Olomouc;

    IČ spolku je: 22856951

   spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

čl. II

Účel spolku

            Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní, osvětovou a vzdělávací činnost. 

 

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

           

a.       Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky .

b.      Vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a zejména mládeže.

c.       Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

d.      Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.

e.       Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

f.        Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejné prospěšné činnosti a osvětovou činnosti.

 

 

čl. IV

Členství ve spolku

1)    Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.

2)    Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.

3)    Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

4)    Členství zaniká

a.       závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;

b.      doručením písemného oznámení člena nebo ústně o vystoupení;

c.       rozhodnutím o vyloučení;

d.      nezaplacením členských příspěvků;

e.       úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.

5)    Člen má právo

a.       účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

b.      předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

c.      podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.;

6)    Člen má povinnost

a.   dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku) ;

b.      platit členské příspěvky.

7)    Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

 

čl. V

Orgány spolku

       Orgány spolku jsou:

a.       Statutární orgán – předseda

b.      Nejvyšší orgán – výbor spolku

 

čl. VI

Statutární orgán – předseda

1)    Statutárním orgánem spolku je předseda.

2)    Funkční období předsedy je čtyřleté.

 

čl. VII

Výbor spolku

1)    Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;

2)    Výbor je tříčlenný.

3)    Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru. 

4)    Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny  přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.

5)    Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

6)    Funkční období výboru je čtyřleté.

7)    V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby  nebylo přijato.

 

8)    Výbor

a.       volí předsedu spolku;

b.   schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;

c.    schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

d.      konkretizuje činnost pro další období;

e.       stanovuje výši členských příspěvků.;

 

čl. VIII

Zásady hospodaření

1)    Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku a  z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.

2)    Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

3)    Členové spolku neručí za dluhy spolku.

 

čl. IX

Okolnosti zániku spolku

1)  V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

2)  Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

3)  Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze.

 

 

čl. X

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná předseda (statutární zástupce) samostatně. Dále může za spolek jednat člen Výboru na základě pověření předsedou.

 

čl. XI

Kontrolní komise

Kontrolní komise se zvolí pro případ potřeby Výborem spolku.

 

čl. XI

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise u tohoto spolku není stanovena.

 

čl. XIII

Závěrečné ustanovení

Znění a změnu těchto stanov a proměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ bylo schváleno členskou schůzi dne 14.1.2017, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 14.1.2017.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist